Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

W czerwcu 2019 r. Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP przejęła prezydencję Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Podczas swojej kadencji planuje szeroką akcję informacyjną na temat znaczenia zawodów wysoko specjalizowanych dla pobudzania gospodarki i zwiększania kapitału społecznego. Akcja ta zakończy się w połowie września 2020 r. podczas weekendowej Akademii Zawodów Zaufania Publicznego na Bulwarach Wiślanych w Warszawie.

„Pojęcie zawodu zaufania publicznego jest specyficznie polskim tworem i nie jest znane w innych krajach europejskich. W Polsce zostało wprowadzone przez art. 17 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997, który wiąże wykonywanie zawodu zaufania publicznego z istnieniem samorządu zawodowego. Do zawodów zaufania publicznego zalicza się profesje polegające na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego.” (dr Andrzej Krasnowolski, „Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy.”)

Możliwość wykonywania zawodu zaufania publicznego uzależniona jest od spełnienia wymagań i wpisania na listę zawodową.  Do zadań powierzonych samorządom zawodów zaufania publicznego należy: reprezentowanie interesów danego zawodu wobec instytucji państwa, nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków izby, w tym dbałość o reglamentowanie dostępu do zawodu oraz prowadzenie rejestrów osób mających prawo wykonywania danego zawodu, kształtowanie zasad i czuwanie nad etyką wykonywania zawodu, w tym ustalanie zasad deontologii zawodowej; sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego wobec członków korporacji, doskonalenie zawodowe członków korporacji i określanie programów kształcenia w danym zawodzie.