Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W WARSZAWIE

Jednostkami lekarskiego samorządu zawodowego są Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. Prof. Jana Nielubowicza jest jedną z 24 okręgowych izb lekarskich w Polsce.
Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego swoim zasięgiem obejmuje Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Okręgową Izbę Lekarską w Płocku, a także Wojskową Izbę Lekarską w Warszawie, której obszar działania obejmuje teren całego kraju.
Członkiem izby z mocy ustawy jest każdy lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu w Polsce. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie jest największą liczebnie izbą. Liczba zarejestrowanych lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód wynosi ok. 31,5 tysiąca.
Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VII kadencji jest lek. Andrzej Sawoni.

Podstawy prawne działania samorządu lekarzy i lekarzy dentystów to:

  • ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich,
  • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Podstawowym zadaniem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu przez jej członków – lekarzy i lekarzy dentystów. Ponadto:

  • reprezentowanie i ochrona indywidualnych i zbiorowych interesów członków Izby;
  • prowadzenie lub organizowanie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów;
  • przyznawanie prawa wykonywania zawodu i prowadzenie okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie;
  • prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej – na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie;
  • opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy i lekarzy dentystów;
  • współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi, oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
  • współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą.

Kontakt:

ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
tel.: + 48 (22) 542 83 40
e-mail: biuro@oilwaw.org.pl
Więcej na stronie: www.oilwaw.org.pl


Przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie funkcjonuje Fundacja „Pro Seniore”, która powstała by pomagać lekarzom-seniorom.

Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro Seniore” im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej.
ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
tel. + 48 (22) 542 83 02
tel. + 48 668 398 719
e-mail: k.karolak@oilwaw.org.pl
Więcej na stronie: www.proseniore.pl