Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W WARSZAWIE
Liczba członków samorządu:
Prawnicy zagraniczni: 59
Adwokaci: 5304
Aplikanci: 2610

Od dnia 14 września 2016 r. pełniącą obowiązki Dziekana ORA w Warszawie jest adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Kontakt:
Al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa
tel.: +48 (22) 58-49-620
e-mail: ora.warszawa@adwokatura.pl
Więcej na stronie: www.ora-warszawa.com.pl


OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W PŁOCKU
Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku jest jedną z 24 rad w Polsce. Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje: Płock, Ciechanów, Mławę, Działdowo, Pułtusk, Płońsk, Sierpc, Gostynin, Kutno i Łęczycę.
Liczba członków Izby Adwokackiej w Płocku na dzień 31.08.2016 r.:
Adwokaci: 255
Aplikanci: 39

Od 2 lipca 2016 r. Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku jest adw. Wojciech Skorupski.

Kontakt:
Ul. Sienkiewicza 31, 09-402 Płock
tel. 24-262-97-02 fax 24-268-81-38
e-mail ora.plock@adwokatura.pl
www.ora.plock.pl

Podstawa prawna funkcjonowania samorządu
Art. 17 Konstytucji RP

 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

Ustawa Prawo o Adwokaturze

Zasady funkcjonowania samorządu adwokackiego oraz wykonywania zawodu adwokata reguluje ustawa z 1982 roku Prawo o adwokaturze ( Dz.U.2009.146.1188 ze zm. Dz.U.2013.829)oraz regulaminy wewnętrzne wydane przez NRA na podstawie ustawy regulujące ustrój wewnętrzny adwokatury  i  zasady działania jej organów.

 1. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
 2. Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich
 3. Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich
 4. Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

ZADANIA ADWOKATURY zgodnie z ustawą prawo o adwokaturze

Art. 1.

 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
 2. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego.
 3. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom.
 4. Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej.

Art. 2. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Art. 3. 1. Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest:

1) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury;
2) reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw;
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata;
4) doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich;
5) ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
5a) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255);
6) sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim.

Art. 4.

 1. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. (…)
 2. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.