Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (MOIIB), działała z mocy ustawy z dn. 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (z późn. zm.).

Zrzesza blisko 21 tys. inżynierów i techników posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego. Przewodniczącym Okręgowej Rady MOIIB jest mgr inż. Mieczysław Grodzki.

Do zadań Izby, wynikających z ustawy i statutu, należy:

  • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków, sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby,
  • nadawanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach,
  • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, innymi samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi,
  • współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych członków,
  • występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących budownictwa oraz minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów,
  • prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby.

Izba współpracuje z wyższymi uczelniami z Mazowsza posiadającymi wydziały budownictwa, izbami gospodarczymi i innymi organizacjami pozarządowymi związanymi z budownictwem, wspiera studentów oraz uczniów szkół budowlanych wiedzą swoich członków. MOIIB organizuje wykłady przygotowywane wspólnie z firmami produkującymi materiały budowlane, umożliwia dystrybucję materiałów szkoleniowych i opracowań propagujących nowoczesne rozwiązania w budownictwie. W ramach doskonalenia zawodowego organizowane są liczne integracyjne spotkania środowiskowe.

Kontakt:

ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa
tel.: +48 (22) 868 35 35
e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
Więcej na stronie: https://maz.piib.org.pl