Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

W latach 2019–2020 prezydencję Forum objęła Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP pod przewodnictwem arch. Roberta Szumielewicza.

W poprzednich latach prezydencję pełniły:

2018 – 2019 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oddział w Radomiu

2017–2018 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

2016–2017 Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

2015–2016 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

2014–2015 Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

2013–2014 Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

2012–2013 Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie

2011–2012 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

2010–2011 Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

HISTORIA:

3 grudnia 2010 r. w Warszawie ustanowiono „Deklarację powołania Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego”:

Mając na względzie przepis Art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony oraz uchwalone na jego podstawie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy, powołujące samorządy zawodowe:

 • adwokatów,
 • aptekarzy,
 • architektów,
 • biegłych rewidentów,
 • doradców podatkowych,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • inżynierów budownictwa,
 • komorników,
 • kuratorów sądowych,
 • lekarzy i lekarzy dentystów,
 • lekarzy weterynarii,
 • notariuszy,
 • pielęgniarek i położnych,
 • psychologów,
 • radców prawnych,
 • rzeczników patentowych,
 • urbanistów.

Podpisani niżej Przedstawiciele Izb Samorządowych tych zawodów działających na obszarze województwa mazowieckiego, powołują Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zwane dalej „Forum”, mające na celu umacnianie idei samorządności i prezentowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska wobec organów władzy i administracji państwowej, w kwestiach pozostających w zakresie ich kompetencji i zainteresowania, wynikających z przepisów prawa.

Forum jest organizacją otwartą dla samorządów zawodów zaufania publicznego, wymienionych wyżej, z zachowaniem prawa przystąpienia do niego w terminie późniejszym także organizacji, których przedstawiciele nie złożyli swoich podpisów pod Deklaracją o utworzeniu Forum w dacie jego powołania.

Do zadań Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego należy w szczególności:

 • inicjowanie i wyrażanie opinii wobec organów władzy i administracji państwowej, dotyczących rozwiązań prawnych w przedmiocie działania samorządów zawodowych służących polepszeniu sytuacji faktycznej i prawnej obywateli,
 • tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów,
 • integrowanie środowisk zawodowych,
 • występowanie w obronie grupowych interesów członków izb,
 • organizowanie akcji samopomocowych na rzecz członków samorządów zawodowych, szczególnie w wypadkach klęsk żywiołowych,
 • konsultowanie i wymiana doświadczeń w przedmiocie działalności samorządowej, w tym dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządów,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z wniosków uczestników Forum i przepisów prawa.

Przedstawiciele Samorządów Zawodowych powołujących Forum wyrażają przekonanie, że idea powołania Forum, także poprzez publikację jego uchwał, przyczyni się do umocnienia w świadomości społecznej przekonania, o szczególnym charakterze zawodów zaufania publicznego.


Konferencja „Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa”

W Senacie RP 12 listopada 2013 r. odbyła się konferencja „Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa”, zorganizowana przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

W konferencji udział wzięli senatorowie, przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego i organizacji pozarządowych. Pierwszą prelekcję wygłosił Włodzimierz Chróścik, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, który zwrócił uwagę na niezwykle złożoną sytuację na rynku usług prawnych. Przedstawił wyniki badań Krajowej Rady Radców Prawnych, z których wynika, że 86% Polaków w ciągu ostatnich 5 lat nie skorzystało z jakiejkolwiek porady profesjonalnego prawnika. Podobnie jest w wypadku mikro- i małych przedsiębiorców. Włodzimierz Chróścik podkreślił, że rynek usług prawnych jest obecnie nasycony do granic możliwości.

Zaprezentowano także pozostałe samorządy zawodowe radców prawnych, adwokatów, architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, lekarzy, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii, pielęgniarek i położnych, aptekarzy. W czasie konferencji wskazywano m.in. na rolę samorządów zawodowych w umacnianiu idei samorządności, problemy poszczególnych zawodów, a także na konsekwencje deregulacji wprowadzanej w Polsce.

Większość uczestników konferencji negatywnie oceniła zmiany deregulacyjne jako populistyczne. Jak stwierdził dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosław Szymański, od 2005 r. zmiany legislacyjne zmierzają do ograniczenia i redukowania kompetencji samorządów zawodowych prawniczych tylko do szkoleń aplikantów.

Podsumowując senackie spotkanie, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Michał Seweryński zaapelował do przedstawicieli samorządów zawodowych o uwagi do ustawy deregulacyjnej. Z kolei wicemarszałek Stanisław Karczewski zaproponował spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodowych, poświęcone propozycjom zmian legislacyjnych, a także przygotowania projektu ustawy regulującej kwestie dotyczące zawodów zaufania publicznego.


O sprawach ważnych dla samorządu w Sejmie

Kilkuset przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego i parlamentarzystów uczestniczyło w konferencji „Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwu”, która odbyła się 3 września 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Konferencję zorganizowaną z inicjatywy Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, objął patronatem  Eugeniusz  Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu.
Pojawili się na niej m.in. Jerzy Kozdroń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Aleksander Sopliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusz Żbik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i Bogdan Dombrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Sprawy ważne dla samorządów zawodów zaufania publicznego, skupionych w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w swoich referatach poruszali ich przedstawiciele, reprezentanci zawodów prawniczych (Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie), medycznych (Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie), budowlanych (Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz finansowych (Stanisław Leszek – Prezes Rady Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie).

To kolejne takie spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego z parlamentarzystami.

Po auspicjami Forum Samorządów Zaufania Publicznego organizowane są konferencje, spotkania międzybranżowe i doroczne pikniki.

W 2020 roku formuła pikniku zostaje zamieniona na formułę Akademii Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Wydarzenie planowane na drugi weekend września 2020 na Bulwarach Nadwiślańskich w Warszawie obejmować będzie wykłady, praktyczne porady, animacje kulturalne i edukacyjne oraz wystawy. Celem zmiany formuły jest przybliżenie znaczenia zawodów zaufania publicznego dla rozwoju gospodarczego, praworządności i dobrostanu Polski. Motywem przewodnim Akademii będzie 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz gospodarka cyrkularna.