Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. Niewątpliwie jest to najliczniejsza grupa zawodowa Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca ponad 300 tys. członków. Jednostkami organizacyjnymi samorządu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz 45 okręgowych izb, powołanych uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Okręgowe izby posiadają autonomię i osobowość prawną.  W województwie mazowieckim znajdują się:

  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – zrzesza obecnie 29 797 pielęgniarek i położnych

ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa
tel.: + 48 (22) 826-84-77
e-mail: woipip@woipip.pl
Więcej na stronie: www.woipip.pl

  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu – zrzesza obecnie 5298 pielęgniarek i położnych

Paderewskiego 15, 26-600 Radom
tel.: + 48 (48) 360 69 60
e-mail: orpip@orpip.radom.pl
Więcej na stronie: http://orpip.radom.pl/

  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

ul. gen. Władysława Andersa 52/53, 06-400 Ciechanów
tel.: + 48 (23) 672-24-17
e-mail: oipipciechanow@wp.pl
Więcej na stronie: www.oipipciechanow.com.pl

  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce – zrzesza obecnie 2624 pielęgniarek i położnych

ul. Gorbatowa 15/7, 07-410 Ostrołęka
tel.: + 48 (29) 760 44
e-mail: oipip_ostroleka@op.pl
Więcej na stronie: www.oipip.ostroleka.pl

  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

Młynarska 17, 08-110 Siedlce
tel.: + 48 (25) 632-84-35
e-mail: oipip.siedlce@ikk.pl
Więcej na stronie: www.oipip.siedlce.ikk.pl

  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku – zrzesza obecnie 2756 pielęgniarek i położnych

Pl. Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock
tel.: + 48 (24) 264 48 33
e-mail: oipip@plocknet.pl
Więcej na stronie: www.oipip.plocknet.pl

Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie samorządu zawodowego jest Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038) (Zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1640, Dz.U. z 2014 r. poz. 1004, Dz.U. z 2013 r. poz. 1650, Dz.U. z 2013 r. poz. 1247, Dz.U. z 2013 r. poz. 779)

Rozdział 2

Art. 4 [Zadania samorządu]

  1. Zadaniami samorządu są w szczególności:

1)  sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
2)  ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
3)  ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
4)  współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
5)  integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
6)  obrona godności zawodowej;
7)  reprezentowanie i ochrona zawodów;
8)  zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
9)  edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

  1. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1)  stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
2)  prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039);
3)  opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;
4)  opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;
5)  opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
6)  prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
7)  przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;
8)  opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
9)  opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
10)  orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
11)  prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
12)  udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
13)  współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;|
14)  współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;
15)  organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;
16)  zarządzanie majątkiem własnym;
17)  prowadzenie działalności wydawniczej;
18)  uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
19)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

pielęgniarki