Zawody Zaufania Publicznego

Zawody Zaufania Publicznego

MAZOWIECKIE FORUM zrzesza 16 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego

KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 138 z późn. zm.).
Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych, reprezentuje osoby wykonujące zawód zaufania publicznego – zawód diagnosty laboratoryjnego oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wykonuje zadania publiczne polegające między innymi na: sprawowaniu nadzoru nad należytym wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej, w tym w szczególności badań laboratoryjnych, nad ich jakością, rzetelnością i wiarygodnością, prowadzeniu ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych, stwierdzaniu i wydawaniu prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz prowadzeniu listy diagnostów laboratoryjnych. Samorząd realizuje również zadania w zakresie weryfikacji obowiązku doskonalenia zawodowego, sądownictwa dyscyplinarnego, postępowań dyscyplinarnych w sprawach o naruszenie zasad wykonywania zawodu. Dodatkowo Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych jest upoważniona do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacji w zakresie medycznego zawodu regulowanego: diagnosta laboratoryjny.
Nadrzędnym celem  Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych jest dbałość o utrzymanie najwyższego poziom świadczeń zdrowotnych, udzielanych pacjentom dla zachowania oraz ratowania życia i zdrowia społeczeństwa.
Zawód diagnosty laboratoryjnego jest jednym z 4 medycznych zawodów zaufania publicznego (obok lekarza, farmaceuty i pielęgniarki) czynnie uczestniczącym w procesie diagnostyczno-leczniczym. Ten stosunkowo „młody” zawód pojawił się we wszystkich krajach UE w odpowiedzi na postęp metod diagnostycznych, a wywodzi się z dziedziny lekarskiej jaką jest diagnostyka laboratoryjna/medycyna laboratoryjna.
Istota zawodu polega na wykorzystaniu zasad dobrej praktyki laboratoryjnej w badaniu komórek, tkanek i płynów ustrojowych, a także umiejętnościach oceny wiarygodności wyników badań, ich interpretacji,
w połączeniu ze stanem klinicznym, a także rozwiązywaniu problemów diagnostycznych w różnych specjalnościach medycznych oraz udzielaniu konsultacji w zakresie doboru testów laboratoryjnych w celu prawidłowej diagnostyki i terapii pacjenta.
Medyczna diagnostyka laboratoryjna to jedno z najważniejszych i najbardziej obiektywnych źródeł, opisujących stan zdrowia pacjenta. Wyniki badań diagnostycznych dostarczają aż 70–90% informacji o stanie klinicznym pacjenta. Ponadto jest niezbędny do postawienia trafnej diagnozy, wyboru właściwej terapii i oceny efektów leczenia, a także jest jednym z podstawowych narzędzi profilaktyki zdrowotnej.
W Polsce zawód diagnosty laboratoryjnego wykonuje ok. 15 tys. osób będących specjalistami w czternastu dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Fachowość personelu diagnostycznego przekłada się bezpośrednio na jakość w ochronie zdrowia oraz na optymalizację kosztów opieki zdrowotnej, zawyżanych kosztami powikłań nierozpoznanych schorzeń lub błędnymi diagnozami.

Kontakt:
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa
tel.: +48 (22) 741 21 55 w. 112
e-mail: biuro@kidl.org.pl
Więcej na stronie: www.kidl.org.pl